بنا

عناويننا

الاسم*

اللقب*

رقم الهاتف*

البريد الإلكتروني*

*المرسل إليه

المعلومات المحددة بعلامة النجمة (*) هي إجبارية.

الطلب*

بالنقر على 'أرسل' أوافق على معاملة بياناتي الشخصية امتثالا للقانون 196/03.

معلومات حول الخصوصية (صالحة في إيطاليا)

Il sottoscritto dichiara di
avere visionato e compreso la Informativa Privacy Utenti del sito web e

acconsentire non acconsentire
all’invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto, in relazione a prodotti erogati anche dalle altre società Lolli Liquori Srl;
acconsentire non acconsentire
al trattamento dei propri dati ai fini dello svolgimento di attività di profilazione, tramite raccolta e analisi delle informazioni sulle selezioni e sulle scelte effettuate all’interno del Sito, al fine di inviare offerte personalizzate su altri prodotti e/o servizi;
acconsentire non acconsentire
a che i propri dati siano comunicati/ceduti a società terze per l’invio di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing.